స్వీయ ప్రకటనం

స్వీయ ప్రకటనం ద్విశతక ముక్తకము గేయ ఫణితి

Posted in నా పుస్తకములు | వ్యాఖ్యానించండి

వికటకవి

ఆంగ్ల భాషలొ భరతదేశ
మ్మర్థమవ్వదు  ఏరికైనను
భావదాస్యము మానుకొనుటకు
 భరత సుతుడా మేలుకో!
                    (ప:128)

అసలు టపాను చూడండి

Posted in Uncategorized | వ్యాఖ్యానించండి

భరత సుతుడా మేలుకో!

ఆంగ్ల భాషలొ భరతదేశ
మ్మర్థమవ్వదు  ఏరికైనను
భావదాస్యము మానుకొనుటకు
 భరత సుతుడా మేలుకో!
                    (ప:128)

Posted in కవిత్వము | 1 వ్యాఖ్య

సాహితి మిత్రులందరికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

వరిగొండ కాంతారావు

Posted in Uncategorized | వ్యాఖ్యానించండి

భరత సుతుడా మేలుకో!– గేయ ద్విశతకము

భరత సుతుడా మేలుకో!

వెల –మేల్కొనడమూ మేల్కొల్పడమూ

Posted in నా పుస్తకములు | వ్యాఖ్యానించండి

గగనం — కవితా సంపుటి

Posted in నా పుస్తకములు | వ్యాఖ్యానించండి

దోస్తాన–కథా సంపుటి

దోస్తాన

Posted in నా పుస్తకములు | వ్యాఖ్యానించండి